Katrinehill planprogram

Katrinehill

Söder om Nacksta planeras för en ny stadsdel. Området sträcker sig från skogen söder om Nacksta och hela vägen upp mot Grodtjärn.

Informationsträff om planprogrammet

För att närmare presentera vårt planprogram, och ge möjlighet till frågor och synpunkter, så genomför vi en informationsträff om planprogrammet, där du kan få träffa politiker och tjänstemän som kan svara på dina frågor och funderingar.

Dag: 16/5 kl. 18.00-20.00
Plats: Åkersviksskolans aula (Hovrättsgatan 2)

Planprogram för Katrinehill

I början av maj 2017 kommer vi att presentera planprogrammet för Katrinehill. Mer information om detta kommer att finnas här då.

Broschyr om Katrinehill

Här kan du hämta broschyren som skickats ut till närboende. Om du inte fått den hemskickad eller om du inte kan ladda ner den härifrån kan du kontakta oss på katrinehill@sundsvall.se så skickar vi en broschyr till dig.

Frågor och svar om Katrinehill

Genom att klicka på plustecknet vid varje fråga blir svaret synligt nedanför.

Om planprogram och detaljplaner

Nu tar vi fram ett planprogram vilket är det första steget i detaljplaneprocessen. Det är först när planprogrammet är klart som en eller flera detaljplaner kan tas fram. Detaljplaner är juridiskt bindande och säger vad man får och inte får använda mark till. En detaljplan ligger till grund för bygglov. Målsättningen är det ska finnas en lagakraftvunnen detaljplan kring årsskiftet 2018/2019.

Området är döpt efter en gård som har legat i området med det namnet.

Det tar olika tid att ta fram en detaljplan beroende på hur komplext ett område är. Katrinehill omfattar ett mycket stort område vilket gör att detaljplanearbetet blir omfattande. Arbetet med att ta fram detaljplaner kan ta allt från ett till flera år. Detaljplanearbetet regleras av Plan- och bygglagen och är en demokratisk process där allmänheten och viktiga remissinstanser, såsom myndigheter, ska få tillfälle att yttra sig.

Ett planprogram är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas. En detaljplan däremot är juridiskt bindande. Stadsbyggnadsnämnden kan godkänna ett planprogram men inte anta det. Planprogram tas ofta fram när man planerar för ett större område, till exempel för en stadsdel som denna. Det fungerar som ett underlag för den mer detaljerade planeringen som påbörjas efter att planprogrammet är klart, det beskriver mål och förutsättningar för den eller de detaljplaner som ska tas fram. Läs mer om Hur blir en detaljplan till och vad betyder det?.

 • Att Katrinehill ska byggas är ett politiskt fattat beslut som utgår ifrån Sundsvalls kommuns översiktsplan 2021. Exakt hur många bostäder det innebär med inslag av service och verksamheter är inte klarlagt ännu.
 • Du kommer att ha möjlighet att berätta vad du tycker är viktigt i området i samband med att planprogrammet tas fram. Ska gång- och cykelbanor prioriteras? Hur gör vi gator och vägar trygga? Vad tycker du brukar saknas i ett område? Behövs det ytor att umgås på och vad kan de bestå av i så fall? Behövs torg, parker, lekplatser med mera? Hur kan vi skapa trygghet, inspiration, lugn och livfullhet? Vad behövs för exempelvis barn och ungdomar och vad behövs för äldre?
 • Enligt plan- och bygglagen, som styr processen att ta fram en detaljplan, finns tre tillfällen att tycka till, planprogrammets samråd, samråd kopplat till detaljplan och granskning av detaljplan.
 • Planprogrammet skickas ut på samråd till de som kommunen bedömer kan bli berörda av att ett område förändras, exempelvis närboende, myndigheter, föreningar, fastighetsägare med flera.
 • De synpunkter som kommer till kommunen sammanfattas och redovisas i en så kallad samrådsredogörelse. Med hjälp av dessa erfarenheter och synpunkter får kommunen i ett tidigt skede, ett bättre och bredare underlag inför beslut .
 • Efter att planprogrammet varit på samråd kommer arbetet med att ta fram en eller flera detaljplaner att påbörjas. Den eller de detaljplaner som sedan tas fram kommer även de att gå ut på samråd vilket ger ytterligare tillfälle att tycka till. Detaljplanen är mer detaljerad och visar hur användningen av mark och vatten ska regleras.
 • Efter att detaljplanen/detaljplanerna varit på samråd, bearbetas den/de och skickas ut till berörda igen (granskning), det innebär att berörda får ytterligare en möjlighet att yttra sig.
 • Om inte detaljplanen överklagats blir den gällande och juridiskt bindande för vad som får eller inte får byggas inom området.
 • En detaljplaneprocess kan ta allt ifrån ett till flera år beroende på hur komplicerad den är. Under planprocessen kommer det att finnas möjlighet att lämna synpunkter under tre tillfällen:
  • samråd för planprogram
  • samråd för detaljplan
  • granskning för detaljplan (se bild som visar planprocessen).
 • De som bor i närheten av området och som påverkas av förslaget, kommer att få kontinuerlig information. Vår främsta kanal är kommunens webbplats: www.sundsvall.se/katrinehill. Det kan även ske genom exempelvis möten, utskick, annonsering med mera.

Det går inte att tycka till om områdets avgränsning. Katrinehill finns utpekat i kommunens översiktsplan och en strukturstudie har också tagits fram för området. Däremot finns det, enligt lag, tre tillfällen där berörda såsom närboende, myndigheter och övriga förvaltningar kan tycka till. Dessa är samråd kopplat till planprogram, samråd kopplat till detaljplan och granskning för detaljplan.

När vi nämner närboende eller berörda innebär det personer och verksamheter som bor eller verkar i närområdet till Katrinehill. Sakägare innebär privatpersoner och företag som äger mark eller annan fast egendom i och omkring området som påverkas av förslag till detaljplan. Det är endast sakägare som har rätten att överklaga en detaljplan, enligt Plan- och bygglagen. Det är kommunen som inför samrådet kopplat till detaljplaneförslaget bestämmer och avgränsar vilka som ska inkluderas som sakägare.

En helt ny stadsdel

Utdrag ur Sundsvalls kommuns översiksplan 2021:

På höjden ovanför Nacksta kan vi tillgodose en betydande del av behovet av stadsnära småhustomter, så att vår befolkning kan växa. Närheten till busslinje och cykelavstånd till stan ger förutsättningar till hållbart resande redan innan området är fullt utbyggt.

 • Det är bostadsbrist i Sundsvall, främst på småhus och flerbostadshus.
 • Katrinehill är utpekat som ett utvecklingsområde för bostäder enligt Sundsvalls kommuns översiktsplan 2021.
 • Områdets stadsnära läge ger kommunen möjlighet att växa hållbart med bra gång- och cykelavstånd till stadskärnan.
 • Byggbar mark, på gång- och cykelavstånd till stadskärnan är begränsad. Många vill bo nära stadskärnan, det skapar möjlighet till miljövänligt resande, samt närhet till kommunal service med mera. Sådan mark bör tas till vara, när det är möjligt.
 • Tätortsnära områden är attraktiva för boende eftersom att det är nära till både butiker, skolor, förskolor, bussar och annan service av olika slag.
 • Området blir en viktig pusselbit för att skapa bättre relationer mellan människor, bättre förutsättningar för kollektivtrafik, gång och cykelvägar med mera mellan Sallyhill, Nacksta och Sidsjöområdet.
 • Det finns teknisk infrastruktur, gatunät, bussförbindelse och service i närområdet som kan användas av flera och som kan utvecklas ytterligare.
 • Det är ett område som kombinerar närheten till stad och natur på ett attraktivt sätt.

 • Målsättningen är att Katrinehill ska bli en levande och tillgänglig stadsdel som hänger ihop med omkringliggande stadsdelar. Det ska vara enkelt att ta sig till och från de olika stadsdelarna och centrala staden. Närheten till både natur och stad ska vara en självklarhet.
 • Områdets struktur (system av gator) är avgörande för hur människor rör sig i ett område. Det ska medvetet utformas för att främja en god social hållbarhet, tillgänglighet och trygghet.
 • Genom en blandad bebyggelse (lägenheter, radhus, kedjehus och friliggande villor) med olika upplåtelseformer (hyresrätt/bostadsrätt) får många olika människor med olika bakgrund möjlighet att bo i området.

 • Katrinehill bygger vidare på den stadsstruktur som löper från Skönsmon till Sallyhill. I Sundsvalls kommuns översiktsplan står bland annat: En möjlighet är att bygga vidare på rutnätsstaden, lite i samma anda som Södermalm, med tät villa- och radhusbebyggelse och inslag av mindre flerbostadshus.
 • I området planeras för ett stort antal bostäder som exempelvis radhus, friliggande villor och flerbostadshus med olika typer av upplåtelseformer såsom hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. Det planeras för olika typer av service och verksamheter och här skapas även ytor att vistas på som lekplatser, parker och andra mötesplatser.
 • Exakt hur många bostäder som planeras är inte klarlagt ännu.

Byggandet i området

En detaljplaneprocess kan ta mellan ett till flera år. När en detaljplan vunnit laga kraft har kommunen skapat förutsättningar för att ett område ska kunna bebyggas. Om det sedan byggs i ett område eller inte beror på behov och efterfrågan. Hög- eller lågkonjunktur kan påverka byggandet. Lågkonjunktur kan exempelvis innebära att exploatörer inte vill investera medel för bostäder på grund av att färre har råd att köpa.

Exakt hur många bostäder som planeras är inte klarlagt ännu.

 

Den definitiva utformningen av området är inte fastställd ännu, men det är mycket möjligt att det kan bli så.

Ett eventuellt byggande finansieras av olika aktörer som exempelvis exploatörer, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och villaägare.

Att bygga ut en helt ny stadsdel innebär konsekvenser i form av bland annat:

 • Orörd natur flyttas längre ut, men det ska vara fortsatt enkelt att ta sig ut i naturen. Orörd natur byts mot stadsmässig natur i form av park som leder ut till mer orörd natur som erbjuder milslånga skidspår och vandringsleder.
 • Fler boende innebär ökad trafik samtidigt som vi ska skapa förutsättningar för att använda oss av hållbara transportmedel som gång, cykel och buss. Vi arbetar aktivt med att främja ett hållbart resande.
 • Genom att koncentrera stadsdelen till en mindre yta hushåller vi med mark och sparar mer natur. En koncentration av stadsdelen innebär att många får nära till mycket.
 • Fler människor skapar ett större underlag för förbättrad kollektivtrafik, handel och annan service som exempelvis förskola/skola.

Förskola, kollektivtrafik och annan service

Städer med kvartersstruktur har visat sig vara mer attraktiva än andra bostadsområden. Om fler människor bor och rör sig i ett område skapas bättre förutsättningar för de som driver handel och annan service. Det ger i sin tur en mer levande stadsdel med liv och rörelse under fler av dygnets timmar. Det kan vara allt från förskolor och skola till småbutiker och restauranger. Med fler som rör sig i ett område upplevs en plats dessutom tryggare och attraktivare. Förutsättningarna för bättre kollektivtrafik ökar också i takt med ett ökat underlag av boende i ett område.

 • Kulans förskola hanteras först och främst av barn- och utbildningsförvaltningen i samarbete med stadsbyggnadskontoret. Det finns olika scenarier för förskolan, den kan komma att ersättas av en ny förskola i den nya stadsdelen Katrinehill, restaureras eller byggas ut. Det är svårt att i detta tidiga skede svara på vad som kommer att ske. Men det kommer att finnas förskola i området och behovet kommer lösas.
 • Personal och föräldrar blir informerade i god tid när frågan blir aktuell. Som sagt kan ett detaljplanearbete ta allt från ett till flera år innan det är klart. Tills dess kommer verksamheten att fortsätta som vanligt.

Kollektivtrafik är viktigt för ett hållbart samhälle. Ett större underlag av boende ökar möjligheten att få bättre bussförbindelser till och från området.

Vilka gator kommer att trafikeras av buss?

 • Exakt vilka gator som kommer att trafikeras av buss vet vi inte ännu. I planeringen tar man hänsyn till viktiga målpunkter där flest människor rör sig.

Trafikfrågor

 • När vi utformar gator analyserar vi trafikflöden och skapar förutsättningar för trafik på människors villkor och som underlättar miljövänliga transportmedel som cykel och buss. Forskning visar att gators utseende också påverkar människors val av färdmedel och beteende i trafiken.
 • Vi utformar medvetet gatunätet i stadsdelen så att det främjar användandet av hållbara transportmedel som gång, cykel och buss.
 • Enligt Sundsvalls kommuns översiktsplan 2021, som är vägledande för all planering ska gång- och cykeltrafik vara prioritet ett (1), kollektivtrafik prioritet två (2) och biltrafik prioritet tre (3).
 • Utredning av hur gatunätet ska utformas är inte färdigt ännu.

Kommer trafiken att öka på befintliga vägar i området?

 • I det fortsatta detaljplanearbetet kommer flera trafikanalyser att genomföras för att se hur omkringliggande gator och bostadsområden påverkas av ökad trafik i den planerade stadsdelen.
 • Trafikanalyser som redan är gjorda visar att Sidsjövägen samt några av de större gatorna som Nackstavägen och Sallyhillsvägen kan ta emot en något ökad trafikbelastning. Några korsningar kan behöva byggas om för att hantera en ökad trafikmängd. Vilka dessa är kan vi i dagsläget inte svara på. Ytterligare trafikanalyser behöver tas fram i det fortsatta planarbetet för att få svar på det.

Friluftsliv, natur och rekreation i området

När staden växer och förtätas planerar vi för gröna stråk med extra omsorg. Naturen inom Katrinehill utformas så att den upplevs som lätt att nå och ligger nära inpå. Det ska även fortsättningsvis vara enkelt att ta sig ut i naturen från omkringliggande stadsdelar. Tydliga naturentréer ska skapas och grönstråk ska finnas, men i ett annat läge och kanske med en annan utformning än den nuvarande. Närliggande naturområden knyts samman med Katrinehill genom exempelvis mötesplatser, lekplatser, parker och promenadstråk. Dessa platser och stråk blir attraktiva tillskott för såväl boende som besökare i området. Det gröna vävs in i stadsstrukturen och skapar ett sammanhängande grönt nät. Det länkar samman Södra Berget med de större grönområdena som erbjuder orörd natur, milslånga skidspår och vandringsleder.

Vad händer med Grodtjärn?

Vi värnar om Grodtjärn i planeringsarbetet. Området är ett populärt rekreationsområde och viktigt att bevara för djur och natur.

Hur påverkas djur- och växtliv i området?

 • Gröna stråk skapas i området som blir värdefulla för både djur och växter som lever i området idag.
 • Stor hänsyn ska tas till Grodtjärns naturområde och kring bäckarna bör det finnas bårder av grönska som skyddar naturlivet.

Elljusspåret kommer helt eller delvis att dras om och få ett nytt läge. Det ska vara fortsatt enkelt att ta sig ut i naturen. Tydliga naturentréer ska finnas från omkringliggande stadsdelar och från den nya stadsdelen Katrinehill.

Villatomter

 • Det blir inte aktuellt att sälja småhustomter i området innan det finns en eller flera antagna detaljplaner, något som kommer att ta mellan ett till flera år.
 • Löpande information om vad som händer i projektet Katrinehill kommer att läggas ut på vår webbplats. För information om om kommunens småhustomter kan du besöka vår webbplats.
 • Kommunen använder sig inte längre av tomtkö vid fördelningar av tomter. Intresserade kan registrera sig på vår webbplats för att delta i lottning för försäljning av nya småhustomter. I god tid innan tomterna släpps till försäljning förannonseras de på kommunens hemsida samt i andra kanaler som exempelvis annonsering i Sundsvalls Tidning och Sundsvalls Nyheter.

Information om projektet

Löpande information om vad som händer i Katrinehill läggs ut på denna webbsida. Berörda såsom närboende, markägare med flera i och omkring området, får information inför samråd och granskning.

 

Kontakt

Projektgruppen för Katrinehill

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.