Nytt industriområde i Stockvik

Ny detaljplan för industriområde håller på att tas fram i Stockvik.

Detaljplanens syfte

Behovet av industrimark är stort i Sundsvall. Planförslaget syftar till att skapa ett nytt industriområde i anslutning till ny E4 och trafikplats Stockvik då närhet till stora kommunikationsleder är viktigt. Förslaget skapar förutsättning till nyetableringar av trafikantservice, handel- och småindustri vilket kan bidra till en god näringslivsutveckling. Detaljplanen möjliggör etablering av industri ej störande för omgivningen, fordonsservice, trafikantservice, sällanköpshandel och mindre logistikföretag.

Planområdets läge

Området på cirka 10 hektar och är beläget cirka 8 kilometer söder om Sundsvall, mellan nya och gamla E4, trafikplats Bredsand.

Detaljplanens handlingar

Detaljplanens handling kommer att läggas ut så snart den är klar.

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.