Upphandling och inköp, regler

Kommunens upphandling och inköp styrs av lagar, krav och riktlinjer. Här ser du några av de mest vanligt förekommande.

Policy för upphandling och inköp

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun ska ske enligt kommunens upphandlingspolicy. Se Upphandlingspolicy för Sundsvalls kommunkoncern.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar hur kommunens upphandlingar ska gå till. Lagen gäller i alla EU-länder. Den reglerar inte vad som köps in, utan talar om hur något ska köpas. Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Den 1 januari 2017 kommer eventuellt nya lagar om offentlig upphandling att träda i kraft.

Därför anordnar vi en utbildning med Eva Sveman från SKL (Sveriges kommuner och landsting). Hon föreläser om de nya upphandlingslagarna och hur de kan komma att påverka ditt arbete.

  • Datum: torsdag den 20 oktober
  • Tid: klockan 9.00 – 15.00
  • Plats: Fullmäktigesalen i kommunhuset, Sundsvall

Läs hela programmet och anmäl dig på simplesignup.se/event/82120

Tröskelvärden för offentlig upphandling

Om en upphandlingen omfattar belopp som är större än tröskelvärdena gäller gemensamma regler för alla medborgare i EU-länder. Tröskelvärden för offentlig upphandling, enligt LOU, Konkurrensverket.

Miljö

Miljökrav vägs in som ett krav bland flera andra. Ett hjälpmedel för att ställa korrekta miljökrav vid offentlig upphandling är Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier. Läs mer om miljöhänsyn i upphandling på Upphandlingsenheten, Hållbarhet.

Diskriminering

Sundsvalls kommun använder Konkurrensverkets antidiskrimineringsklausul när vi skriver ramavtal. Det innebär att leverantören ska följa:

  • jämställdhetslagen
  • lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet
  • lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder
  • lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning

Drogfrihet

Frågor om drogfrihet ska tas med i upphandlingen av tjänster samt bygg- och anläggnings entreprenader. Vid till exempel upphandling av skolresor och färdtjänst ska krav ställas på att den personal som en leverantör anlitar utför sitt uppdrag utan att vara påverkad av droger.

Kontakt

Upphandling Ansvarar för upphandling och inköp

060-19 14 70

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.