Att starta förskola och skola

Ska du starta en förskola eller skola? Här hittar du information om vilka regler som finns och de ansökningar som du ska skicka in.

Enligt miljöbalken har du som skyldighet att skicka in en anmälan till miljönämnden, minst sex veckor innan verksamheten startar. Se ansökningsblankett längst ner på sidan. Syftet är att förebygga ohälsa hos barnen. Om du startar din verksamhet utan att anmäla, riskerar du en miljösanktionsavgift på 3 000 kr. Enligt livsmedelslagen måste du också anmäla livmedelshanteringen, läs mer om hur du går tillväga här: anmälan starta livsmedelsföretag.

Vad gäller för lokaler och utemiljö?

Det sätt som en skola eller förskola är placerad, utformad och hur den används har betydelse för barnens hälsa och för miljön. Skolgården eller förskolegården ska ge viktigt pausutrymme för alla. Den bör vara tilltalande, inbjudande, stimulerande och ha tillräcklig yta. För förskolor gäller att gården ska vara inhägnad. Här hittar du mer information:

Skolor och förskolor bör inte placeras i anslutning till gator med mycket trafik eller industriområden med tanke på buller och luftföroreningar. Det är också olämpligt med närhet till kraftledningar, transformatorstationer eller andra anläggningar som ger upphov till elektromagnetiska fält.

Sundsvall har en lång industrihistoria och det finns många områden som kan vara förorenade. Innan en skola startas behöver det säkerställas att det inte finns föroreningshalter i marken som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning. Fyllnadsmassor kan innehålla föro­reningar, och det finns en problematik med förhöjda halter av PAH i vissa delar av Sundsvall. Kontakta Miljökontoret för mer information kring detta.

Det bör finnas minst en toalett per 15 barn/elever och det ska dessutom finnas en separat personaltoalett. Ytskikt och andra byggnadsmaterial ska väljas som ger minst risk för påverkan på elevernas hälsa.

För att få en bra ljudmiljö där barnen vistas behöver efterklangstiden regleras med ljudabsorbenter och inredning väljas som kan bidra till en bra ljudmiljö. När nya lokaler planeras bör det ingå att  rördragningar och lampor i taket ska bygga in för att minska behovet av höghöjdsstädning.

Ventilationen bör vara utformad så att uteluftsflödet är minst 7 l/s och person samt ett tillägg på 0,35 l/s per m2. Dålig ventilation kan ge upphov till trötthet, klåda och irritation i ögon och luftvägar. Eftersom det är viktigt att vädra bör det finnas öppningsbara fönster i alla rum.

Genom att ha genomtänkta rutiner och instruktioner för hygien och smittskydd kan man minska risken för smittspridning. Viss smitta sprids i luften mellan personer. Annan smitta sprids via föremål som tyghanddukar, gymnastikmattor, dricksmuggar. Tyghanddukar som används av flera personer är därför olämpliga. Gymnastikmattor behöver rengöras regelbundet. Förebyggande smittskyddsarbete handlar också om att informera barn, föräldrar och personal om vikten av handtvätt, att hosta i armvecket, att stanna hemma tillräckligt länge efter magsjuka etc.

En välstädad och ren miljö är viktig för att alla ska må bra. Hur omfattande städningen ska vara behöver anpassas efter belastningen i lokalerna. Hygienutrymmen och andra lokaler där eleverna vistas bör städas dagligen. Städrutiner ska upprättas där det framgår vem som städar, var städning ska ske och hur ofta, städmetoder och kemikalieval. Högt belägna horisontella ytor, ventilationsdon, lampor och liknande ska städas i den omfattning som behövs för att undvika att damm samlas. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet bör följas för att förebygga att elever mår dåligt av inomhusmiljön.

Egenkontroll är ett sätt att motverka och förebygga olägenhet för människors hälsa eller påverkan på miljön. Med en väl fungerande egenkontroll kan man upptäcka brister innan de orsakar hälsoproblem eller miljöpåverkan. Du som driver en skola eller förskola är skyldig att ha ett fungerande system för egenkontroll, mer information hittar du här:

Kom ihåg att undersöka om du behöver söka bygglov om du ändrar användningsområde för dina lokaler eller om du bygger nytt:

Broschyrer

Blanketter

Andra webbplatser

 

Kontakt

Hanna Spolander Miljöinspektör, ansvar för förskolor

060-19 11 92

Maria Esping Miljöinspektör, ansvar för skolor

060-19 12 84

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

16/9 - 14/5, 08.00 - 11.30, 13.00 - 15.30
15/5 - 15/9, 08.00 - 11:30, 13.00 - 15.00

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.