Mitä uskottu mies tai edunvalvoja tekee?

Uskotun miehen / edunvalvojan tehtävä

Uskottu mies ja edunvalvoja järjestetään vanhempainkaaren määräyksien (11:4 ja 11:7) nojalla.

Uskottua miestä/edunvalvojaa tarvitsee henkilö, joka ei pysty itse valvomaan oikeuksiaan, hallitsemaan omaisuuttaan tai huolehtimaan itsestään. Kysymyksessä voi olla henkilö, joka sairauden, psyykkisen häiriön, heikentyneen terveydentilan tai vastaavan seikan perusteella tarvitsee apua talouden hallintaan, oikeustoimiin, henkilökohtaiseen huolenpitoon jne.

Henkilöä, jolla on uskottu mies/edunvalvoja, kutsutaan jatkossa päämieheksi. Uskotun miehen ja edunvalvojan välillä on ratkaiseva ero. Uskottu mies toimii vain avustajana päämiehelle, jolla on oikeustoimikelpoisuus jäljellä. Tämä merkitsee, että uskotun miehen täytyy pyytää päämiehen suostumus kaikkiin suurempiin oikeustoimiin, paitsi jokapäiväistä taloudenhoitoa koskeviin asioihin. Jos päämies on kyvytön antamaan suostumuksensa, uskottu mies on toimivaltainen ryhtymään itse oikeustoimiin hänelle määrätyn tehtävän puitteissa ja päämiehen parhaaksi.

Edunvalvoja on, hänelle määrätyn tehtävän puitteissa, yksin toimivaltainen ryhtymään oikeustoimiin päämiehen laskuun ilman, että hänen tarvitsee saada tämän suostumusta.

Uskotun miehen ja edunvalvojan tehtävään määräämisestä, tehtävien lisäämisestä tai vähentämisestä päättää käräjäoikeus yliholhoustoimiston ehdotuksesta.

Käräjäoikeus myös kumoaa uskotun miehen ja edunvalvojan tehtävässä toimimisen. Yliholhoustoimisto kuitenkin päättää uuden uskotun miehen määräämisestä, jos uskotun miehen tai edunvalvojan vaihtaminen tulee ajankohtaiseksi.

Ensimmäinen tehtäväsi

Kun olet saanut käräjäoikeuden päätöksen siitä, että sinut on määrätty uskotuksi mieheksi/edunvalvojaksi, sinun tulee tehdä seuraavat asiat:

Ottaa yhteyttä kaikkiin asianomaisiin, esim. vakuutuskassaan, vuokraisäntään, pankkiin, postiin ym. ja ilmoittaa, että sinut on määrätty uskotuksi mieheksi, mikä tehtävä sinulla on ja henkilötietosi.

Jos päämies kykenee määräämään itse, voit sopia päämiehesi kanssa postinkäsittelyä koskevista säännöistä niin, että turvallisella tavalla saat tehtävääsi varten tarvitsemasi postin. Esimerkkinä sellaisesta postista voidaan mainita pankin lähettämät ilmoitukset ja laskut. Ellei päämiehellä ole kykyä päättää itse, ilmoitat Väestökirjanpitoon oman osoitteesi päämiehen ?erityiseksi osoitteeksi?. Silloin kaikki virallinen posti tulee suoraan sinulle. Lomakkeen (SKV 7844) voi tilata sivustosta www.skatteverket.se tai puhelimitse numerosta 020-567 000.

Ota viipymättä yhteyttä edeltäjääsi, jos sellainen on ollut, ja/tai päämieheen, tämän omaisiin, kuraattoriin, hoitolaitoksen henkilöstöön ym., jotta saat tarpeelliset tiedot ja käsityksen tehtäväsi laajuudesta. Näytä tarvittaessa rekisteriotteesi, joka toimii valtakirjana.

Yritä saada ote päämiehen talouteen. Jos päämiehellä on pankkilokero, useimmiten on välttämätöntä, että uskottu mies inventoi sen.

Ota yhteyttä asianomaisiin pankkeihin laatiaksesi rutiinit juoksevia raha-asioita varten. Tee arviolaskelma päämiehen toimeentulokustannuksista. Huolehdi siitä, että teet pankissa varauksen, että toimeentuloa varten varoja on vapaalla tilillä, n.k. transaktiotilillä (transaktionskonto), josta varoja voi nostaa ilman yliholhoojan suostumusta.

Voimassa olevien määräysten mukaisesti yliholhoojan tulee sulkea kaikki muut varat sinulle uskottuna miehenä/edunvalvojana. Kahden kuukauden kuluessa tehtävään määräämisen jälkeen olet velvollinen laatimaan luettelon päämiehen kaikista tunnetuista varoista ja veloista.

 

Täytä luettelolomake näin

Tarkista, että henkilötiedot pitävät paikkansa. On tärkeää, että helposti saamme yhteyden sinuun. Ilmoita siksi myös sähköposti, matkapuhelinnumero ja faksinumero. Luettelo toimii myöhemmän tilityksen lähtökohtana. Kaikkien varojen arvo on tilitettävä tehtävään määräämispäivältä. Tiedot on vahvistettava saldotiedolla, osakkeiden, obligaatioiden, rahastojen jne. arvoilmoituksilla. Mahdolliset käteisvarat on viipymättä talletettava pankkiin päämiehen nimellä.

Jos päämies omistaa kiinteistön, kokonaan tai osittain, tämä on vahvistettava lainhuutotodistuksella ja verotusarvolla. Kiinteistö ilmoitetaan taksoitusarvolla ja asumisoikeusasunto verotusarvolla.

Irtaimistoa ei tarvitse ilmoittaa, ellei kyseessä ole kallisarvoista taidetta, antiikkiesineitä tai muuta vastaavaa. Velat ilmoitetaan siten, että kukin velkoja mainitaan erikseen ja vahvistetaan tarpeellisella asiakirjalla.

Jos päämiehellä on pankkilokero, useimmiten on välttämätöntä, että inventoit sen. Kun lokero avataan, läsnä on oltava todistaja ja lokeron sisällöstä on kirjoitettava inventaarioluettelo. Lokerosta ei saa ottaa mitään. Jos lokerossa on suljettuja kirjekuoria, niitä ei saa avata. Inventaarioluettelo on annettava yliholhoustoimistoon.

Pankkitilit on suljettu

Pääsääntöisesti päämiehen pankkitilit suljetaan uskotuilta miehiltä/edunvalvojilta. Kuitenkin on otettava huomioon, että päämiehellä on aina oikeus ottaa rahaa suljetuilta tileiltä, kun kysymyksessä on uskotun miehen tehtävä. Vanhempainkaaren 14. luvun 8. §:n mukaan pankkitilille talletettuja rahoja saa nostaa ainoastaan yliholhoojan suostumuksella. Sulkutiedon on käytävä ilmi pankin vuositiedotteesta.

Pääsäännöstä on seuraavat poikkeukset:

 • Vuosikoron saa nostaa ilman suostumusta (ei kuitenkaan korkoa koskien alaikäisten suljettuja varoja).
 • Yliholhoojan suostumusta ei vaadita varoihin, joita on oltava käytettävissä päämiehen toimeentuloon tai hänen omaisuutensa hoitoon. Nämä varat on laitettava niin kutsutulle vapaalle tilille, transaktiotilille, jonne eläke ja palkka maksetaan automaattisesti.

Huomaa, ettei transaktiotilin säästö saa ylittää 20 000 kruunua. 

Toiset tehtäväsi ja velvollisuutesi

 Uskotun miehen/edunvalvojan tehtäväsi ilmenevät käräjäoikeuden päätöksestä ja saamastasi rekisteriotteesta. Yleensä tehtäviä ovat:

 • Päämiehen oikeuksien valvominen
 • Päämiehen omaisuuden hallitseminen
 • Päämiehen henkilökohtaisista olosuhteista huolehtiminen

Uskotun miehen/edunvalvojan tehtävät riippuvat täysin kustakin yksittäisestä tapauksesta. Yleisenä toimintaohjeena työssä on, että uskottu mies/edunvalvoja täyttää velvollisuutensa huolellisesti ja toimii aina päämiehen parhaaksi.  Joskus saattaa olla vaikeaa tehdä eroa eri tehtävien välillä: valvoa oikeuksia, hallita omaisuutta ja huolehtia henkilökohtaisista olosuhteista, mutta seuraavassa on joitakin esimerkkejä kuhunkin tehtävään kuuluvista toimista.

Oikeuksien valvominen

Oikeuksien valvomista koskeva tehtävä koostuu kahdesta osasta.

Seuraavasta on esimerkkejä erilaisista oikeustoimista.

1. Valvoa päämiehen oikeuksia yleisessä merkityksessä asioissa, joissa hänen etuaan tarvitaan valvoa, esimerkiksi:

 • Hakea tukea ja palvelua eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta annetun lain (LSS) mukaan. Kysymyksessä voi olla yhteyshenkilö, saattajapalvelu ym.
 • Hakea asuntoavustusta ja ilmoittaa vuotuiset vuokramuutokset, jotta päämies saa oikean asuntoavustukse
 • Valittaa päätöksistä

2. Huolehtia päämiehen eduista erityisissä oikeustoimissa.

 • Valvoa oikeuksia kuolinpesässä
 • Edustaa henkilöä irtisanomisen tai asunnon myynnin yhteydessä
 • Valvoa oikeuksia esimerkiksi neuvottelemalla ja osamaksusuunnitelmilla velkojien kanssa
 • Hakea velkajärjestelyä
 • Valvoa oikeuksia vuokralautakunnassa asioidessa

Jos kysymyksessä on asia, jota et hallitse itse, sinulla on oikeus hankkia tarvitsemaasi apua, esim. asianajaja. Huomaa kuitenkin, ettei yliholhoustoimisto maksa näitä kustannuksia. Ota mielellään yhteyttä, kun on kysyttävää.

Omaisuuden hallinta

Tämä tehtävä merkitsee päämiehelle kuuluvan kaiken omaisuuden hallintaa. Omaisuuden hallinta tarkoittaa sitä, että hoitaa päämiehen raha-asioita, huolehtii eläkkeistä ja avustuksista, maksaa laskut, antaa taskurahaa, hallinnoi pääomaa, arvopapereita, kiinteistöjä ym. ja pitää huolen, että päämiehen omaisuus on tyydyttyvästi vakuutettu.

Mitä tulee taskurahoihin ja muihin ostoksiin, on tärkeää, että puhut asiasta asunnon henkilöstön kanssa niin, että he tietävät, millainen päämiehesi taloudellinen tilanne on. Päämiehen oma palkka ja päiväkeskuksen kuntoutuskorvaus eivät sisälly uskotun miehen hallinnoitaviin varoihin, ellei päämies itse halua sitä. Uskotun miehen velvollisuus on huolehtia siitä, että kiinteisiin menoihin on rahaa.

Jos päämiehen laskut maksetaan posti- tai pankkisiirrolla, se on tehtävä päämiehen nimellä. Uskottu mies ei saa käyttää omia siirtotilejään päämiehen laskuja maksaessaan. Päämiehen varoja ei saa koskaan sekoittaa uskotun miehen varoihin. Vanhempainkaaren 12. luvun 4. §:n mukaan hallinnalle on olennaista, että päämiehen varoja tulee käyttää kohtuullisessa määrin toimeentuloon, koulutukseen ja muuhun hyödylliseen, ja sijoittaa riittävän turvallisesti ja siten, että niiden tuotto on kohtuullinen.

Taloudellisen hallinnan suhteen olet tilitysvelvollinen yliholhoustoimistolle. Tämä velvollisuus käsittää luettelolomakkeen toimittamisen ja vuositilin laatimisen. Vuositiliin on tehtävä kooste vuoden tuloista ja menoista. Lisäksi on ilmoitettava vuoden lopussa olevat säästöt ja velat. Yliholhoustoimisto lähettää tammikuun aikana lomakkeita ja tarkisteluettelon liitteitä varten.

Olet velvollinen toimittamaan asiakirjat viimeistään maaliskuun ensimmäisenä päivänä tilivuoden jälkeisenä vuotena. Sinun on kunnian ja omatunnon kautta allekirjoitettava vuositili ja tehtävän selonteko. On tärkeää, että toimitetut asiakirjat ovat täydelliset.

Kun rahat eivät riitä

Jos päämiehellä on esimerkiksi matala eläke ja rahat eivät riitä, mutta päämiehellä on rahaa tilillä, uskotun miehen täytyy sieltä siirtää rahaa juoksevien menojen tilille, jotta varat riittävät taloutta varten. Uskotun miehen tehtävä ei ole säästää päämiehen rahoja. Ota yhteyttä vakuutuskassaan ja selvitä, onko päämiehellä oikeutta saada asuntolisää ja vammaiskorvausta.

Ellei pankissa ole rahaa, uskottu mies voi ottaa yhteyttä sosiaalihallintoon, jotta voidaan harkita, onko päämiehellä oikeus saada toimeentulotukea. Ilman yliholhoustoimiston suostumusta et saa velkauttaa päämiestäsi, et siis saa lainata omista varoistasi, jos päämiehen varat eivät riitä, tai ottaa lainaa päämiehellesi.

Henkilöstä huolehtiminen

Henkilöstä huolehtimista sanotaan usein henkilökohtaiseksi huolenpidoksi. Se on tärkeä tehtävä. Tehtävän sisältöä ei voida määritellä yleisesti vaan se määräytyy kussakin yksittäisessä tapauksessa. Henkilöstä huolehtiminen ei tarkoita sitä, että uskotun miehen/edunvalvojan on itse huolehdittava päämiehestä ja hoidettava häntä. Jos päämies asuu omassa huoneistossa ja hänellä on kotipalvelu, uskotun miehen ei pidä ostaa ruokaa, hygieniatarvikkeita ja muuta sen tapaista.

Uskotun miehen/edunvalvojan rooli on sen sijaan seuraava:

 • Toimia lenkkinä päämiehen ja hänen asunto- ja hoitomiljöönsä ulkopuolisen sosiaalisen ympäristön välillä.
 • Säännöllisesti käymällä päämiehen luona ja pitämällä yhteyttä esimerkiksi hoitohenkilöstöön ja kotipalveluun huolehtia siitä, että päämiehellä on hyvä asuntoympäristö, hän saa hyvää hoitoa ja huolenpitoa ja mahdollisimman hyvää elämänlaatua.
 • Tehdä aloite siitä, että päämies saa esimerkiksi yhteyshenkilön, tai että vierailutoimintaa järjestetään jonkin vapaaehtoisjärjestön kautta.
 • Muutoin huomioida päämiehen tarpeet sosiaalisista kontakteista, vapaa-ajan toiminnasta, päivittäisestä toiminnasta, virkistyksestä ym. ja tehdä sopivat aloitteet.
 • Huolehtia siitä, että päämies saa apua suurempien ostosten tekoon, kuten huonekalut, radio, TV, vaatteet, verhot.
 • Avainsana = päämiehen elämänlaatu
 • Tavoite = Hyvät elinehdot, suurin mahdollinen itsenäisyys ja yhteiskuntaan osallistuminen.

Päämiehen suostumus

Uskottuna miehenä/edunvalvojana sinun on hankittava päämiehen suostumus tärkeissä asioissa, jos se on mahdollista. Ellei päämies kykene ilmaisemaan mielipiteitään, puolison on tehtävä se. Ellei päämiehellä ole puolisoa, kaikkien lasten on esitettävä käsityksensä asiasta. Muussa tapauksessa vaaditaan lääkärintodistus.

Ennen kuin tärkeästä hallintotoimenpiteestä päätetään, yliholhoustoimiston on annettava päämiehelle ja tämän läheisille tilaisuus lausua mielipiteensä, jos se voi tapahtua ilman huomattavaa ajanhukkaa.

Jos kysymyksessä on oikeustoimi, johon ryhdytään päivittäistä taloudenpitoa varten, katsotaan, että suostumus on olemassa, ellei päämies ole ilmaissut asian vastakohtaa. Oikeustoimi, johon uskottu mies ryhtyy hänelle määrätyn tehtävän ulkopuolella, ei sido päämiestä.

Jos uskottu mies on hänelle määrätyn tehtävän puitteissa ryhtynyt oikeustoimeen ilman päämiehen suostumusta huolimatta siitä, että suostumus sinänsä on voitu hankkia, ei myöskään oikeustoimi sido päämiestä.

Vaatimus päämiehen suostumuksesta voi luonnollisesti usein olla vaikea asia uskotulle miehelle. Mikään ei kuitenkaan estä päämiestä antamasta yleistä suostumusta oikeustoimiin, joihin uskottu mies haluaa ryhtyä. Suostumuksen voi antaa myös jälkikäteen.  Tietyissä tapauksissa on voitava katsoa, että myös hiljainen suostumus on olemassa.

Milloin yliholhoustoimiston hyväksyminen vaaditaan?

Vaatimukset hyväksymiselle

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan olet uskottuna miehenä/edunvalvojana velvollinen hankkimaan yliholhoustoimiston suostumuksen seuraavia toimenpiteitä varten:

 • Nostot suljetuista pankkisäästöistä
 • Osakkeiden osto
 • Sijoittaminen vakuutuksiin
 • Kiinteän omaisuuden tai tonttioikeuden osto, myynti tai panttaus
 • Asumisoikeusasunnon osto, myynti tai panttaus
 • Kiinteistön osan tai koko kiinteistön vuokraaminen
 • Päämiehen omaisuuden lainaaminen
 • Lainanotto päämiehelle
 • Kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan harjoittaminen
 • Talletetun tai Arvopaperitilille (VP-konto) rekisteröidyn arvopaperin myynti
 • Perinnönjako, yliholhoustoimiston on hyväksyttävä asia ennen jaon toimeenpanemista.

Sijoitukset ilman suostumusvaatimusta

Pääperiaatteena on, että päämiehen varoja sijoitetaan riittävän turvallisesti ja että tuotto on kohtuullinen. Varoja voidaan sijoittaa ilman yliholhoustoimiston suostumusta seuraaviin asioihin:

 • Valtion tai kunnan antamat tai takaamat velkasitoumukset
 • Hypoteekkilaitoksen tai kunnan, ja myös ulkomaisen pankkiyrityksen tai luottolaitoksen antamat velkasitoumukset (obligaatiot)
 • Arvopaperirahaston tai ulkomaisen rahastoyrityksen osuudet
 • Jokamiehensäästäminen (Allemanssparande)

Lahjat ja muut vastaavat asiat

Uskottu mies ei voi, eikä koskaan saa antaa pois päämiehen omaisuutta, ellei ole kyse henkilökohtaisista lahjoista. Henkilökohtaisia lahjoja ovat normaalin arvoiset joululahjat ja syntymäpäivälahjat. Lahjojen antamiskielto tarkoittaa sitä, ettei lahjoja voi antaa myöskään yliholhoustoimiston suostumuksesta. Yleinen lahjojen antamiskielto koskee sekä kiinteää että irtainta omaisuutta, ja se koskee myös mahdollisia lahjoja, joita päämies haluaa antaa uskotulle miehelle tai edunvalvojalle.

Kuitenkin päämies voi antaa lahjoja itse, jos hän pystyy ilmaisemaan oman tahtonsa. Uskottu mies ei saa pyytää henkilöstöä todistamaan testamenttia tai valtakirjaa. Sellaisissa tapauksissa uskotun miehen on vähänkin epäröidessään otettava yhteyttä yliholhoustoimistoon.

Toimenpiteet asunnon purkamisen yhteydessä

Päämiehen vuokrahuoneiston tai kiinteistön purkaminen syntyy useimmiten silloin, kun hän ei pysty pitämään kaksinkertaisia asumiskustannuksia. Sopimuksen irtisanomisen tai asunnon myynnin lisäksi on joukko toimenpiteitä, joihin uskotun miehen/edunvalvojan tulee ryhtyä. Asunnon purkamisen lähtökohtana on oltava päämiehen oma toive ja tarve.

Ellei päämies kykene ilmaisemaan itseään, uskotun miehen on otettava kantaa asiaan. Sellaisissa tapauksissa uskotun miehen tulee pyytää lääkärin tai kuraattorin lausunto, joka voi todistaa, ettei päämieheltä voida kysyä asiasta eikä hän voi palata entiseen asuntoonsa. Uskotun miehen täytyy pyytää lausunto myös päämiehen lähiomaisilta, kun sellaisia on.

Asunnon purkamisen yhteydessä uskotun miehen täytyy osoittaa hyvää arvostelukykyä, koska hänellä on silloin vastuu yksin. Ristiriitojen välttämiseksi uskotun miehen tulee neuvotella tulevien perillisten kanssa. Jonkun omaisen on sitten käytävä asunnossa ja irtaimistosta on laadittava luettelo. Irtaimisto, jolle ei ole tilaa uudessa asunnossa, on toimitettava säilytykseen.

Koska säilytyskustannukset saattavat olla korkeita, toisena vaihtoehtona saattaa olla irtaimiston tallettaminen päämiehen tulevien perillisten luokse. Uskotun miehen on silloin saatava allekirjoitettu paperi siitä, että irtaimisto on jätetty säilytykseen ja että vakuutus kattaa irtaimiston. Ellei ole mitään muuta vaihtoehtoa, irtaimisto voidaan mahdollisesti huutokaupata tai myydä jollain muulla tuloja tuottavalla tavalla.

Tehtävääsi ei sisälly se, että sinun itsesi on hoidettava muutto tai muuttosiivous, vaan sinun on huolehdittava siitä, että se annetaan esimerkiksi muuttofirman tehtäväksi. Sitä vastoin voit saada huolehtia irtaimiston lajittelemisesta ennen muuttoa, ellei kukaan omaisista voi ottaa sitä vastuulleen. Sinä vastaat myös siitä, että päämies laitetaan väestökirjoille oikeaan osoitteeseen.

Toimenpiteet päämiehen kuollessa

Päämiehen kuollessa sinun uskottuna miehenä/edunvalvojana on huomioitava seuraavaa:

 • Ilmoita yliholhoustoimistoon, että päämies on kuollut ja kuka edustaa kuolinpesää (perunkirjoituksen toimittaja)
 • Sinun tehtäväsi päättyy päämiehen kuolinpäivänä. Tehtävääsi ei sisälly velvollisuutta järjestää hautajaisia, suorittaa perunkirjoitusta yms. Työtehtävät kuolinpäivän jälkeen suoritetaan kuolinpesän toimeksiannosta.
 • Sinun on laadittava lopputilitys kuolinpäivään saakka. Tilitys ja saldotieto on lähetettävä yliholhoustoimistoon 30 päivän kuluessa.
 • Kun yliholhoustoimisto on hyväksynyt lopputilityksesi, se lähetetään yhdessä luettelon ja kaikkien vuositilitysten kanssa kuolinpesän osakkaalle.
 • Tehtäväsi päätyttyä sinun on viipymättä luovutettava hallitsemasi varat kuolinpesälle.
 • Voimassa olevan lain mukaan sinun luonasi säilytetyt tilitykset ja tositteet on pidettävä saatavilla kuolinpesän osakkaiden tarkastusta varten. Riita-asiassa yliholhooja päättää ajan ja paikan sellaista tarkastusta varten.
 • Tilitykset ja tositteet on luovutettava kuolinpesälle silloin, kun uskottu mies/edunvalvoja on vapaa vastuusta. Tavallisesti näin on vuosi sen jälkeen, kun kuolinpesä on vastaanottanut tilintekoasiakirjat, jotka yliholhoustoimisto lähettää.

Jos kuolinpesä haluaa vaatia korvausta, mikäli he katsovat, että sinä tahallisesti tai törkeää varomattomuuttasi olet aiheuttanut vahinkoa päämiehelle, kanne on nostettava vuoden kuluessa päivästä, jolloin aiemmin mainitut tilintekoasiakirjat otettiin vastaan. Muussa tapauksessa asia vanhentuu, ellet ole syyllistynyt rikolliseen menettelyyn.

Tehtävästä vapauttaminen

Uskotun miehen tehtävä on lopetettava, kun päämies ei enää tarvitse uskottua miestä. Jos uskotun miehen tehtävä tarvitaan vaihtaa edunvalvontaan, voidaan uskottuna miehenä ollut nimetä edunvalvojaksi. Uskotulla miehellä on oikeus saada vapautus tehtävästään omasta pyynnöstään.

Voimassa olevan lain mukaan uskotun miehen/edunvalvojan on kuitenkin pidettävä tehtävänsä, kunnes voidaan nimetä uusi uskottu mies/edunvalvoja. Jos uskottu mies/edunvalvoja kuolee, hänen kuolinpesänsä on täytettävä tilintekovelvollisuus ja toimitettava lopputilitys yliholhoustoimistoon.

Tilitys

Sinun on tilitettävä päämiehen talousasiat yliholhoustoimistoon joka vuosi. Siksi yliholhoustoimisto lähettää joka vuoden tammikuussa lomakkeita ja tarkistusluettelon vuositilityksen liitteitä varten. Vuositilitys on lähetettävä yliholhoustoimistoon ennen maaliskuun 1. päivää.

On tärkeää, että kaikki tositteet säilytetään. Tositteet ja muut kuitit on arkistoitava uskotun miehen/edunvalvojan luona kymmenen vuotta.

Palkkiosäännöt

Vanhempainkaaren mukaan uskotulla miehellä/edunvalvojalla on oikeus kohtuulliseen palkkioon tehtävästä, sekä korvauksiin menoista, jotka ovat välttämättömiä tehtävän suorittamisen kannalta. Päätöksen palkkiosta tekee aina yliholhoustoimisto. Palkkiotasoja on olemassa niin taloudellista hallintaa kuin henkilökohtaista huolenpitoakin varten. Palkkio perustuu tiettyyn prosenttiin voimassa olevasta perusmäärästä.

Uskottu mies/edunvalvoja ei koskaan saa itse päättää palkkion suuruudesta eikä periä sitä etukäteen. Palkkion suuruuden arvioimisen helpottamiseksi käsittelijällä on vuositilitys, joka antaa käsityksen hallinnan laajuudesta ja vaikeusasteesta. Lisäksi sinä uskottuna miehenä/edunvalvojana toimitat selonteon tehtävästäsi. Käsittelijän päätöksen kannalta ratkaisevaa on myös se, kuinka tehtävään määrääminen on muotoiltu.

Jos tehtävä käsittää sekä taloudellista hallintaa ja henkilökohtaista huolenpitoa, palkkiota saatetaan pyydettäessä maksaa molemmista. Ellei johonkin muuhun ole erityisiä syitä, palkkio ja korvaus on maksettava päämiehen varoista siinä määrin kuin hänen tulonsa ylittävät 2,65 hintaperusmäärää (1 perusmäärä 2012: 44 000 kr), tai varat ylittävät 2 hintaperusmäärää. Tapauksissa, jolloin päämies maksaa palkkion kokonaan tai osittain, verot ja työnantajamaksut tulee ottaa huomioon. Ota ystävällisesti yhteyttä verotoimistoon sellaisissa tapauksissa. Tapaukissa, jolloin päämiehellä ei ole maksukykyä, palkkion ja korvauksen maksaa kunta.

Päämies kustantaa sinun kulusi, esimerkiksi matkakorvauksen kilometrikorvauksena, postimaksut ja vastaavat. Tämä merkitsee sitä, että sinä laskutat päämiestä näistä kuluista, esimerkiksi kerran kuukaudessa ja toimitat materiaalin yliholhoustoimistoon tarkistettavaksi yhdessä vuositilityksen kanssa.

Jos päämiehesi on kuollut ja yliholhouslautakunnan päätöksen mukaan päämiehen on maksettava palkkiosi, sinun on käännyttävä kuolinpesän puoleen palkkiosi saamiseksi.

Oikeus tutustua asiakirjoihin

Päämiehellä on oikeus tutustua asiakirjoihin, jotka koskevat uskotun miehen/edunvalvojan tehtävää ja joita säilytetään yliholhoustoimistossa. Sellainen oikeus on myös päämiehen puolisolla/avopuolisolla ja lähiomaisilla.

Yliholhoustoimisto kontrolloi

Sundsvallin, Timrån, Ången ja Nordanstigin kunnilla on yhteinen yliholhouslautakunta, Överförmyndarnämnden MITT, johon kuuluu poliitikkoja kaikista neljästä kunnasta. Sundsvallilla on lautakunnassa 3 jäsentä, ja puheenjohtajuus, toisilla kunnilla on yksi jäsen kullakin. Sivustosta www.sundsvall.sevoit katsoa, keitä poliitikot ovat.

Sundsvallin toimisto palvelee myös Timrån, Ången ja Nordanstigin kuntia. Poliitikkojen ja toimiston tehtävänä on vanhempainkaaren voimassa olevien sääntöjen nojalla harjoittaa eri sijaisuuksien valvontaa; holhous, uskotun miehen ja edunvalvojan tehtävät, sekä antaa lupa eri oikeustoimiin ja toisiin toimenpiteisiin.

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.