Hur går det till att fatta beslut?

Kommunen ansvarar för viktiga samhällsfunktioner. En del uppgifter måste alla kommuner göra, andra är frivilliga.

Medborgarna väljer kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet. Det är kommunens medborgare som röstar in förtroendevalda i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fungerar som kommunens ”riksdag”. De fattar de övergripande besluten och sätter de övergripande målen.

Kommunfullmäktige utser nämnder

Kommunfullmäktige utser också styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. De som sitter i nämnderna är för det mesta deltidspolitiker, som sköter sitt uppdrag på fritiden.

Kommunstyrelsen ser till att fullmäktigebesluten blir verklighet

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och har ett eget ansvarsområde. Kommunstyrelsen leder och samordnar även kommunens verksamheter och har ett särskilt samordnings- och beredningsansvar för att se till att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Nämnderna sätter politiska mål för sitt ansvarsområde

Nämnderna väljs av kommunfullmäktige som även bestämmer vilket område varje nämnd ansvarar för.

Nämndernas viktigaste uppgift är att ”bryta ner” de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet.

Nämnderna styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp politiska mål inom varje nämnds ansvarsområde.

Förvaltningarna utför det arbete nämnden beslutat

Varje nämnd har en förvaltning bestående av anställda medarbetare. Till exempel har Barn- och utbildningsnämnden en förvaltning som heter Barn- och utbildningsförvaltningen. Förvaltningarna utför det arbete som nämnden beslutat om och är oftast uppdelade i olika verksamhetsområden.

Nämnderna har ett ansvar för att följa upp att tjänstemännens arbete på de olika förvaltningarna leder mot de politiska målen.

Här beskriver vi  hur ett ärendes väg uppstår, behandlas och avslutas.

  1. En handling kommer in till kommunen från någon myndighet, företag eller privatperson. Det kan till exempel vara en ansökan från en privatperson, eller en skrivelse från en myndighet. Det kan också vara ett mail eller något som någon tjänsteman har lagt märke till.  
  2. En registrator registrerar handlingen på en postlista. Handlingen blir antingen ett nytt ärende eller tillhör ett ärende som redan finns. Den får ett ärendenummer och blir registrerad i diariet.
  3. Om det behövs synpunkter från en annan myndighet, från någon annan som berörs eller från andra delar av kommunens organisation skickar vi en remiss och frågar vad de tycker.
  4. Det kommer svar på remissen.
  5. En tjänsteman inom ansvarig nämnds förvaltning bereder ärendet vilket innebär att ta fram fakta och ett förslag till beslut . 
  6. När ett ärende är färdigberett ska den politiska nämnden ta ett beslut. Ärendet sätts upp på en ärendelista vid ett av nämndens möten, materialet skickas ut till nämndens politiker så de kan läsa på innan mötet.
  7. Nämnden beslutar om ärendet på mötet. Alla beslut ska finnas med i mötesprotokollet.
  8. Förvaltningen gör det som nämnden har beslutat och skickar en kopia på beslutet till de som berörs. Till exempel meddelar om svaret blev ja eller nej på en ansökan.
  9. Vi avslutar ärendet och arkiverar handlingarna. Till exempel finns gamla bygglovshandlingar i stadsbyggnadskontorets bygglovsarkiv.

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Budget, redovisning, uppföljning

Andra webbplatser

Demokrati, ledning, styrning, Sveriges kommuner och landsting
Så styrs kommuner, Sveriges kommuner och landsting

Kontakt

Sundsvalls kommun Myndighetspostlåda

060-19 10 00

851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.