Behandling av personuppgifter

Personuppgiftslagen (PuL) skyddar människor mot kränkning av deras personliga integritet när deras personuppgifter behandlas.

PuL innehåller bestämmelser om behandling av personuppgifter och gäller all behandling av personuppgifter. Det innebär att lagen har en mycket vittomfattande tillämpning.

Ta del av lagtexten i Personuppgiftslagen, SFS 1998:204länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är en personuppgift?

All slags information som på något sätt kan hänföras till en fysisk person som är i livet kan betraktas som en personuppgift (3 §). Det kan t.ex. vara: Namn, personnummer, adress, bilder eller telefonnummer.

Det är tillåtet att behandla personuppgifter om det sker enligt reglerna i PuL. Det innebär att behandlingen ska ske för något av de ändamål som anges i PuL eller att den person som uppgifterna avser har lämnat sitt samtycke.

Med behandling syftar lagen på de åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte. Det innebär att t.ex. insamling, registrering, lagring, bearbetning eller ändring, blockering, utplåning eller förstöring är behandling av personuppgifter.

När registreras mina personuppgifter?

Hos kommunen kan dina personuppgifter registreras vid t.ex. ansökningar om förskoleplats eller vid ansökan om bygglov. Om du skickar e-post till kommunen så diarieförs ditt brev. Detta är exempel på tillfällen som kommunen behandlar dina personuppgifter.

Informationsskyldighet

PuL föreskriver att den enskilde skall informeras när uppgifter om honom eller henne behandlas elektroniskt.

Personuppgifter och Internet

Personuppgifter som publiceras på Internet är i allra högsta grad tillgängliga för alla. PuL tillåter ändå i vissa fall att personuppgifter läggs ut på webben. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om detta.

Datainspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personuppgiftsansvar – personuppgiftsombud

Personuppgiftsansvarig för den kommunala verksamheten är respektive nämnd och för de kommunala bolagen deras styrelser. Nämnderna och styrelserna har i sin tur utsett ett personuppgiftsombud som bland annat har till uppgift att hjälpa de registrerade. Mer information kan du få från personuppgiftsombud Beatrice Fredriksson, E-post: beatrice.fredriksson@sundsvall.se.

Registerutdrag

Enligt PuL har du rätt att få information om dina personuppgifter finns registrerade. Denna information har du rätt att få gratis efter en skriftlig begäran hos kommunen. Finns inga uppgifter om dig ska du få besked om det. Normalt ska du få informationen inom en månad.

Ändring eller blockering av uppgifter

Du kan begära att personuppgiftsansvarig rättar, blockerar eller utplånar personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen (28 § PuL). Om du återkallar ett samtycke till behandling av personuppgifter får ytterligare uppgifter inte behandlas, men behandling av uppgifter som redan samlats in får fortsätta.

Vill du veta mer?

Personuppgiftslagen – Datainspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.